Myös monikulttuurisuus, monitaiteisuus, musiikki, museopedagogia sekä sanataide tarjoavat moninaisia mahdollisuuksia järjestää lapsille ja nuorille erilaisia taidetilaisuuksia sekä mahdollisuuksia ilmaista itseään. Taikamatto-hankkeessa on luotu jokaista edellämainittua taidemuotoa silmälläpitäen oma menetelmäopas.

Monikulttuurisuus

Yhteiskuntamme on aikaisempaa monikulttuurisempi, minkä vuoksi olemmekin sitä mieltä, että monikulttuurisuuden tukeminen on osa-alue, johon meidän tulisi kiinnittää erityishuomiota. Varhaiskasvatusta varten Taikamatto-hankkeessa on luotu Tilkkutäkkimaailma-niminen menetelmäopas, jossa esitellään kaksi erilaista monikulttuurisuuteen liittyvää työpajaa, joiden tavoitteena on lisätä suvaitsevaisuutta kädentaitoja apuna käyttäen. Työpajoissa lasten kanssa valmistetaan kierrätysmateriaaleista museoesine sekä omakuva. Töistä keskustellaan ryhmässä yhdessä lasten kanssa näyttelyssä, joka järjestetään pajojen loppuvaiheessa ja jossa lasten työt ovat esillä.
Yläkouluikäisille lapsille on luotu Moninainen taide –niminen työpajamenetelmä, joka sisältää useita erilaisia prosessiluontoisesti eteneviä työpajoja. Työpajat huipentuvat ryhmäläisten yhdessä tekemään digitarinaan. Tämä menetelmä on tarkoitettu erityisesti nuorille, jotka puhuvat suomea toisena kielenä ja menetelmän tehtäviä voi soveltaa myös pienemmille lapsille.

Monitaiteisuus

Alakouluikäisiä lapsia varten Taikamatto-hankkeessa on luotu useita taiteenlajeja yhdistävä Kulttuurien taideaitta –niminen menetelmäopas, josta alakouluikäisten parissa työskentelevät opettajat ja ohjaajat löytävät vinkkejä useita taiteenaloja yhdistävään taidekasvatukseen. Näiden vinkkien avulla on mahdollista luoda eheitä taidekasvatuskokonaisuuksia, joissa hyödynnetään erilaisia taiteenaloja, kuten sanataidetta, kuvataidetta, näyttämötaidetta, tekstiilitaidetta, tanssia ja musiikkia sekä erilaisia tekniikoita. Oppaasta löytyy lisäksi käytännön harjoituksia, jotka on havaittu käytännön työn kautta toimiviksi.

Alakouluikäisiä lapsia varten on laadittu taidekasvatusmenetelmä, jossa yhdistetään äänitaidetta, sanataidetta sekä musiikkia ja jossa tutustutaan niihin mielikuviin sekä tunteisiin, joita värit meissä herättävät. Näitä tunteita kuvataan sekä ääni- että sanateoksin.
Alakouluikäisiä lapsia varten on laadittu myös opas, jonka avulla pyritään tarjoamaan keinoja tutkia ympäristöä luovalla tavalla. Opas sisältää sekä helppoja yksilötehtäviä että vaativia ryhmätöitä, jotka ovat helposti sovellettavissa eri-ikäisille lapsille.

Musiikki

Perusopetuksen oppilaita varten Taikamatto-hankkeessa on luotu metodiopas bändiohjausta varten. Oppaasta löytyy perustietoa bändissä soittamisesta sekä bändin ohjaamisesta. Vinkit on koettu hyviksi käytännön bänditoiminnassa. Tämän lisäksi opas sisältää erilaisia rytmiharjoituksia.
Perusopetusta varten hankkeen aikana on laadittu opas, joka esittelee konserttikäynteihin liittyviä käytäntöjä lapsentasoisella tavalla. Oppaassa pohditaan esimerkiksi miten erilaisiin konsertteihin tulee pukeutua ja milloin myös yleisö voi laulaa esiintyjän tai esiintyjien mukana. Oppaan pohjalta lasten kanssa on helppo keskustella aiheesta, joka saattaa olla monelle melko vieras. Jos joku lapsista on jo käynyt konsertissa, voi hän kertoa ryhmälle omia kokemuksiaan tästä käynnistä.

Museopedagogia

Museopedagogia on mielenkiintoinen osa-alue, jota varten hankkeessamme on luotu kulttuurikasvatusopas perusopetusta varten. Oppaasta lasten parissa työskentelevä opettaja tai ohjaaja löytää käytännönläheistä tietoa lasten kulttuurikasvatuksesta elämyksellisen museokäynnin sekä erityistukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisen näkökulmista.

Sanataide

Myös sanoilla voidaan tehdä taidetta ja tätä taidemuotoa varten olemmekin luoneet opetusmateriaalin, jossa hyödynnetään satuja. Opetusmateriaali soveltuu käytettäväksi laajalle kohderyhmälle varhaiskasvatusikäisistä lapsista aina toisella asteelle opiskeleviin nuoriin. Opas perustuu satujen historiaan sekä niiden kehittymiseen. Lisäksi oppaan punaisena lankana on satujen kirjoittaminen. Materiaalissa käsitellään sekä kansansatuja että taidesatuja ja sen tehtävät ovat erityisen mukaansatempaavia.

Yläkouluikäisille suunnatussa voimauttavassa sanataidetyöpajamenetelmässä käytetään työmenetelminä esimerkiksi maalauksista keskustelua, runojen luomista sekä tulkitsemista, maalausten luomista sekä tulkitsemista, tekstien kirjoittamista sekä erilaisia pohdintatehtäviä. Työpajoissa voidaan pohtia esimerkiksi pelon luonnetta ja sitä mistä pelko oikein kumpuaa. Samaan tapaan voidaan pohtia onnellisuutta sekä niitä asioita, jotka tekevät meidät onnellisiksi. Tämä luo erinomaisen pohjan keskustelulle siitä, miksi erilaiset ihmiset pelkäävät erilaisia asioita ja miksi erilaiset asiat tekevät erilaiset ihmiset onnellisiksi. On myös hedelmällistä pyrkiä löytämään asioita, joita yleisesti pelätään ja jotka yleisesti tekevät ihmisen onnelliseksi.