Kulttuuriperintö

Kulttuuriperintöä, kuvataidetta, kädentaitoja sekä mediakasvatusta voidaan hyödyntää monin erilaisin tavoin lasten kulttuurikasvatuksessa. Jokaista edellämainittua taiteenalaa varten on Taikamatto-hankkeen aikana laadittu oma menetelmäoppaansa, joista kerrotaan seuraavaksi lisää. Menetelmiä on kehitelty sekä varhaiskasvatuksen että yläasteen ja toisen asteen opiskelijoiden käyttöä silmälläpitäen ja monet menetelmistä on sovellettavissa monenikäisten lasten ja nuorten käyttöön. Opettajien sekä ohjaajien mielikuvitus sekä oman ryhmänsä tuntemus ovat avainasemassa menetelmäoppaiden menetelmien muokkaamisessa juuri omalle ryhmälle sopivaan muotoon ja menetelmäoppaiden perimmäisenä tarkoituksena onkin antaa ainoastaan työkaluja, joista jokainen opettaja ja ohjaaja voi muokata itselleen parhaiten soveltuvat toimintatavat. Ei siis ole tarkoitus noudattaa menetelmäoppaiden tarjoamia vinkkejä orjallisella tavalla, vaan käyttää niitä ainoastaan oman ryhmätoiminnan perustana, ikäänkuin toiminnan pilareina ja kimmokkeina.

Taikamatto-hanke ottaa mielellään vastaan palautetta kaikista menetelmäoppaan menetelmistä sekä käyttäjien tarinoita siitä, miten he ovat käyttäneet näitä menetelmiä hyväksi omassa työssään. Näistä ideoista, kehitysehdotuksista sekä kommenteista on tarkoitus kerätä Taikamaton käyttäjien ideapankki sekä luoda käyttäjille oma keskustelufoorumi, jossa käyttäjät voivat tukea toinen toisiaan menetelmien käytössä. Uskomme, että tällainen yhteisöllinen toiminta auttaa osaltaan kehittämään menetelmiä edelleen ja tarjoaa uusia ideoita ja ajatuksia lasten ja nuorten parissa toimiville opettajille ja ohjaajille siitä miten erilaisia taidemuotoja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi nuorten voimaannuttamisessa.

Kulttuuriperintö

Sukupolvelta toiselle periytyvä kulttuuriperintömme on oivallinen lähtökohta draamaleikeille, joihin hyvin eri-ikäiset lapset ja nuoret voivat ottaa osaa. Tässä menetelmässä yhdistyvät siis mielekkäällä tavalla sekä rikas kulttuuriperintömme että draama. Taikamatto-hankkeen aikana on laadittu Aikamatka-niminen menetelmäopas, jonka menetelmät soveltuvat varhaiskasvatusikäisistä toisen asteen opiskelijoille. Menetelmän avulla lapset viedään aikamatkalle elämyksellisen draamaleikin kautta. Samalla lapset oppivat leikin kautta kulttuurihistoriallisia taitoja sekä tietoja. Menetelmä soveltuu kaikenikäisille lapsille ja nuorille, mikä lisää sen käyttömahdollisuuksia. Kulttuuriperintöön liittyvää menetelmää voidaan käyttää myös monikulttuurisissa ryhmissä tilanteissa, joissa halutaan tutustuttaa lapset toisenlaisista kulttuureista tulevien lasten kulttuurien ominaispiirteisiin ja lisätä suvaitsevaisuutta puolin ja toisin.

Kuvataide

Taikamatto-hankkeen aikana on luotu menetelmäopas, joka liittyy visuaaliseen taidekasvatukseen ja joka soveltuu myös monikulttuuriseen taidekasvatukseen sekä valmistavan opetuksen opetusmenetelmäksi. Menetelmäoppaan kohderyhmänä ovat perusopetukseen kuuluvat oppilaat. Oppaassa esitellään taideprojektia, jonka aikana on tarkoitus rakentaa keramiikkareliefi, joka kuvaa mielikuvitusvaltioita.
Yläkouluikäisille nuorille suunnattu voimauttava kuvataidetyöpajamenetelmä käsittää pehmoleluprosessin, jonka aikana vanhoista pehmoleluista muokataan uudenlaisia. Työpajan tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus käsitellä erilaisia tunteitaan, jotka liittyvät esimerkiksi omaan kehitykseen nuoresta nuoreksi aikuiseksi. Menetelmäoppaasta nuorten opettaja löytää paljon tietoa siitä miten kuvataidetta voidaan käyttää voimautumisen välineenä.

Kädentaidot

Taikamatto-hankkeen aikana on kehitelty erityinen erityisryhmien opetukseen soveltuva menetelmäopas, jossa menetelmänä käytetään yhteisöllistä tekstiilitaidetta. Erityisryhmille suunnattujen työpajojen avulla pyritään vahvistamaan osallistujien itseilmaisutaitoja sekä luomaan yhteisöllisyyden tunnetta ryhmän sisällä. Työskentelytekniikat on pyritty luomaan sellaisiksi, että ne soveltuvat hyvin monentasoisille kädentaitojen harjoittajille. Kädentaitoihin liittyvä työpaja soveltuu erinomaisesti myös esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomenkielen taitotaso on heikko, koska työpajassa pääpaino on käsintekemisessä sekä yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Mediakasvatus

Mediakasvatuksen menetelmäopas on suunnattu varhaiskasvatusikäisille sekä esi- ja alkuopetuksen mediataiteen opetuksen tueksi. Tässä menetelmässä lähestytään mediaa leikin kautta ja leikitään erilaisilla kuvilla. Lasten harjoitellessa tekemään sekä tarinoita että kuvia myös median vastaanottamiseen sekä tuottamiseen tarvittavat taidot harjaantuvat. Mediakriittisyyteen liittyvistä asioista keskustellaan lasten ikätason mukaisella tavalla – tavoitteena on antaa lapsille mediakriittisyyden siemen, joka kehittyy lapsen kasvaessa ja hänen ymmärryksensä kehittyessä. Mediakriittisyys on tärkeä osatekijä mediaan tutustuttaessa, joten siitä keskustelu on hedelmällistä jo aivan pientenkin lasten kanssa, kunhan asiasta vain puhutaan lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden.